Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Żninie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności Meldunek
Deklaracja na podatek leśny Podatki
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki
Deklaracja na podatek rolny Podatki
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub przepompowni Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Dofinansowanie na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Żnin Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Informacja w sprawie podatku leśnego Podatki
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatki
Informacja w sprawie podatku rolnego Podatki
Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Pełnomocnictwo do działania przed organami administracji publicznej i samorządowej Dokumenty i dane osobowe
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Przywrócenie zmienionych stosunków wodnych do stanu poprzedniego Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Ugoda w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem Burmistrza Żnina Kultura, Sport, Turystyka i Promocja
Wniosek o przeprowadzenie odbioru pasa drogowego Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji obiektu gastronomicznego w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji obiektu handlowego w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Dokumenty i dane osobowe
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu gastronomicznego w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu handlowego w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Wniosek w sprawie zaopiniowania zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Wnioski dot. przyznania rekompensaty pieniężnej za utracone zarobki z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych Sprawy wojskowe
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Infrastruktura, Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Zezwolenie na prowadzenie hodowli/ utrzymanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Zezwolenie na uprawę maku lub konopi Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego Meldunek
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Meldunek
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Meldunek