Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Żninie

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin

Obowiązek złożenia deklaracji

Dane składającego deklarację

Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Uwaga! Proszę podać dane nieruchomości, której dotyczy zmiana wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla pozostałych nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 1)

Adres korespondencyjny / adres siedziby

(wpisać, jeśli jest inny niż adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne)

WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne


UWAGA: Pojemniki 1100 litrów i 1500 litrów przeznaczone są tylko dla zarządców cmentarzy, zarządców targowisk oraz zarządców nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego. Dla pozostałych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stosuje się worki o pojemności 120 litrów.

Tworzywa sztuczne:

Szkło:

Papier:

Bioodpady:

Wyliczenie opłat miesięcznych:

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

odpady selektywne

bioodpady

RAZEM

Załączniki

Załącznik nr 1: Dane dotyczące nieruchomości, na których powstają odpady komunalne
Załącznik nr 2: Zestawienie nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, objętych zarządem
Załącznik nr 3: Dane identyfikacyjne współwłaściciela lub wspólników spółki jawnej i spółki cywilnej
Załącznik nr 4: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

Załącznik nr 1

A. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Tworzywa sztuczne:

Szkło:

Papier:

Bioodpady:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Dodaj kolejny załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM WIELOLOKALOWYM, OBJĘTYCH ZARZĄDEM

Dane nieruchomości

Dodaj kolejną nieruchomość do załącznika nr 2

Załącznik nr 3

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ I SPÓŁKI CYWILNEJ

Dane identyfikacyjne

Dodaj kolejnego współwłaściela lub wspólnika spółki jawnej i spółki cywilnej do załącznika nr 3